Quy trình sản xuất - Nhà máy Lucky Case Phật Sơn Nam Hải
biểu ngữ nhà máy

Quy trình sản xuất

sơ đồ thiết bị

Sơ đồ thiết bị (4)
Sơ đồ thiết bị (3)
Sơ đồ thiết bị (2)
Sơ đồ thiết bị (1)

Quy trình sản xuất - vỏ nhôm

Quy Trình Sản Xuất - vỏ nhôm (1)

Thớt

Quy trình sản xuất - vỏ nhôm (2)

cắt nhôm

Quy trình sản xuất - vỏ nhôm (3)

khoan lỗ

Quy trình sản xuất - vỏ nhôm (4)

Tập hợp

Quy trình sản xuất - vỏ nhôm (5)

đinh tán

Quy trình sản xuất - vỏ nhôm (6)

khâu lót

Quy trình sản xuất - vỏ nhôm (7)

quá trình lót

Quy trình sản xuất - vỏ nhôm (8)

QC

Quy trình sản xuất - vỏ nhôm (9)

Bưu kiện